دانستنی های سفر

سفارت ژاپن

اطلاعات مورد نیاز جهت اخذ ویزای ژاپن

انواع ويزاي كوتاه مدت

ویزای کوتاه مدت

1- تجاری

مدارک قابل ارائه به شرح زیر می باشد:

*توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد*

•گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارائه شود)

•یک نسخه فرم تقاضای ویزا

•یک قطه عکس سایز 5/4×5/4 با زمینه سفید

•شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

•دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )

•ضمانتنامه (که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

•برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

•مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم می باشد )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON ( صادره در سه ماه اخیر )

ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU

ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU

د- جزوه ویا کاتالوگ

•نامه ماموریت برای متقاضی ویزا

•کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی

•مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی

•جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

2- توریستی

مدارک قابل ارائه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد )

•گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

•یک نسخه فرم تقاضای ویزا

•یک قطه عکس سایز 5/4×5/4 با زمینه سفید

•برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )

•شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

•مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

•گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

3- دیدار از دوست

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

( توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

•گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

•یک نسخه فرم تقاضای ویزا

•یک قطه عکس سایز 5/4×5/4 با زمینه سفید

•شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

•مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )

•برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

•دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)

•ضمانتنامه :

•برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

*توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.*

•مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

•گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

•کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد ( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

•گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO

•حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

4- دیدار از اقوام

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

* توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد *

•گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

•یک نسخه فرم تقاضای ویزا

•یک قطه عکس سایز 5/4×5/4 با زمینه سفید

•شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

•دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

•برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

•مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)

•ضمانتنامه

•برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

•مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

•گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

•کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

(KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE)

•گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداریSHOTOKU- SHOMEISHO

•حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

5- شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی

مدارک قابل ارایه به شرح زیر می باشد.

(توجه : در مواردی در طول بررسی پرونده نیز مدارک اضافه خواسته خواهد شد)

•گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

•یک نسخه فرم تقاضای ویزا

•یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

•شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

•دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

•ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

•برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

•مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON (صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)

ب - مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU

ج - جزوه ویا کاتالوگ

•مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید

•نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

images/japan.jpg


کلیه حقوق مادی و معنوی سایت متعلق به ندای پارسه میباشد.

طراحی وب سایت و بهینه سازی سایت